Portada ›› Piragüismo ›› Más-Piragua ›› El piragüismo gallego es un gigante con pies de barro

El piragüismo gallego es un gigante con pies de barro

El Presidente de la FGP tendrá que dar explicaciones a la Dirección Xeral para o deporte

Ayer tarde noche llegó al correo de www.masmar.com la copia de una carta remitida el pasado viernes por el presidente del Club Piraguismo O Grobe a la Dirección Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia en la que se relatan una serie de hechos que de ser ciertos, son de una gravedad extraordinaria y que sin duda obligarían a que la Dirección Xeral para o deporte abra una investigación que esclarezca, de una vez por todas, la situación real de la FGP y depure responsabilidades en torno a la gestión realizada al frente de la FGP por sus directivos.

En esta carta, de la que adjunto copia, se detallan una serie de presuntas irregularidades que a nuestro juicio confirman las sospechas de que el intento de Tito Valledor de hacer recaer toda la responsabilidad de su nefasta gestión al frente de la FGP sobre la persona de su gerente no era más que una cortina de humo que utilizó en la pasada Asamblea General de la FGP para tapar un buen número de posibles irregularidades que ha intentado ocultar a todo el piragüismo gallego, a las instituciones y seguramente incluso también a los actuales miembros de su Junta Directiva.

Tengo el convencimiento de que la Dirección Xeral para o Deporte tendrá que tomar de manera urgente alguna decisión al respecto de todo lo que se relata en la mencionada carta y sería deseable que la actual Junta Directiva de la FGP fuera la primera en tomar la iniciativa y pedir la dimisión del actual presidente Tito Valledor.

El proceso electoral en el que está inmerso el piragüismo español ha servido de coartada a Valledor para mantenerse callado, amparado en los resultados deportivos y evitar así el dar explicaciones sobre la aparente gravedad de sus actuaciones. De ser cierto todo lo que en la citada carta se relata las consecuencias de estos hechos afectarían inevitablemente a las elecciones a la RFEP. Las estrechas relaciones de Valledor y Sanmamed van más allá de su apoyo en las elecciones a la presidencia de la RFEP y las consecuencias de las posibles irregularidades de Tito Valledor al frente de la FGP podrían ser determinantes en el adiós definitivo de un Sanmamed como máximo responsable del piragüismo español.

En la carta que el Club Piragüismo Ogrobe ha remitido a la Dirección Xeral para o Deporte se detallan con claridad supuestas irregularidades que han acompañado la gestión de Valledor y que ha tratado por todos los medios de ocultar hasta pasadas las elecciones a la RFEP. A la vista de lo expuesto en la misma la Dirección Xeral tendrá que aclarar la posible responsabilidad de Valledor por: ocultación de documentación que debería ser pública, ocultación del uso dado a determinados recursos que aparecen justificados y recogidos en partidas para las que en realidad no fueron destinados, las posibles contradicciones de las auditorias presentadas que pudieran falsear la situación financiera real de la FGP, la ocultación de la grave situación económica de la FGP o el posible incumplimiento de obligas contables para los perceptores de subvenciones públicas recogidas en la Ley General de Subvenciones.

La Dirección Xeral no debe dejar pasar un día más sin tomar cartas en el asunto y en esos mismos términos se expresa el presidente del Club Piragüismo Ogrobe que solicita la intervención de la Dirección Xeral para o deporte da Xunta de Galicia para que se facilite copia de las Actas de las Juntas Directivas de los 12 últimos meses, copia del balance de situación de la FGP y el cierre de cuentas de los ejercicios 2007 y 2008. La apertura de una investigación que determine las posibles irregularidades en las auditorias presentadas por Modesto Teijeiro Valledor parece que sólo puede venir de la mano de una auditoria externa que definitivamente clarifique la situación real del piragüismo gallego que parece un gigante con pies de barro.

Original:
À directora Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia

Tras intentar sen éxito ter acceso a unha serie de documentación que pola miña condición de membro da Asambleia e asociado da Federación Galega de Piragüismo (en adiante FGP) me corresponde véxo-me na obriga de poñer no coñecemento da Dirección Xeral para o Deporte unha serie de feitos e de solicitar, unha vez comprobados, a intervención da FGP por parte da Dirección Xeral para o Deporte en virtude do establecido no artigo 32.1 y 32.2 da Lei 11/1997 xeral do deporte de Galicia.
Como vostede coñece, nos dous últimos anos, a actualidade da Federación Galega de Piragüismo estivo protagonizada por continuas disputas internas. Nas últimas eleccións houbo duas candidaturas fortemente enfrontadas. A oficial e a liderada por varias das entidades que encabezan as clasificacións deportivas nos campionatos de Augas Tranquilas: Alfredo Bea (Club Breogán), Manuel Isorna (As Torres de Catoria), Esteban Alonso (Kayak Tudense), Francisco González (Piragüismo Poio). Uns dos principais argumentos da oposición que sostiñan fronte à candidatura de Modesto Teijeiro Valledor era a falta de transparencia e oscurantismo na súa xestión e que, coa súa entrada, esta situación ía mudar en favor dos intereses do piragüismo galego e non dun grupo de directivos, como eles sostiñan que viña sendo nos últimos anos.
Nesta liña de enfrontamentos, o 18/10/2008, celebrou-se unha Asambleia Xeral Extraordinaria para someter a unha moción de censura ao presidente Modesto Teijeiro Valledor. Moción de censura que non saiu a diante grazas, entre outros, aos apoios que recibeu dos que viñan sendo os seus opositores. A partir desa data o presidente nomeou unha nova Xunta Directiva na que pasan a formar parte con cargos importantes os ata de aquela opositores.
Ante os repetidos anuncios de transparencia na xestión que ían implantar, o 22 de outubro do 2008 me dirixín, a través do correio electrónico, à Federación Galega de Piragüismo solicitando copia das Actas de Xunta Directiva dos últimos meses, documentación que entendo tiña dereito pola miña dobre condición de asociado e asambleista. Así, o 7 de novembro, tras non ter resposta, me dirixin por correo certificado à FGP solitando a mesma documentación, sen éxito. Ante esta situación o 8 de xaneiro de 2009 dirixín escrito ao Comité Galego de Xustiza Deportiva, recurso admitido a trámite mediante envío de providencia 04/09 do CGXD (tiven que recurrir ao CGXD para poder dispor dunhas simples actas de Xunta Directiva!, que se está a ocultar?).
Paralamente à presentación do escrito solicitei a apertura dunha investigación por parte da Dirección Xeral para o Deporte do que consideraba un possíbel mal uso dos cartos procentes de fondos públicos. A Xunta Directiva da Federación Galega de Piragüismo tiña recoñecido un gasto executado de 16.123 € no ano 2007 e de 24.674.22 € no 2008 por pagos por desprazamentos de membros da Xunta Directiva e de membros da Asambleia, cando, a día de hoxe, teño coñecemento que todos os membros da Asambleia, ao menos cos que o puden contrastar, non percibiron un só euro por este concepto. Se os membros da Asambleia nom cobraron, quen os está a cobrar?, estaríamos ante un falseamento das contas? Ante este feito intentei, novamente sen éxito, obter algún tipo de explicación por parte da FGP.
Mais esto son anécdotas ante a situación financieira anunciada pola Xunta Directiva da FGP na Asambleia Xeral celebrada o pasado 24/01/2009 en Pontevedra. En dita Asambleia anunciou-se a existencia, sen concretar, duns 500.000 € de débedas con vencementos inmediatos. Mais esta débeda podería ser incluso superior xa que non se apresentaron as contas pechadas nen se puxo data para o seu peche. Como é posíbel comezar un novo exercicio económico sen pechar o anterior?
A existencia desta alarmante débeda pon de manifesto que durante os últimos anos o actual presidente podería ter cometido importantes irregularidades na súa xestión así como na información trasladada aos asociados e à administración. Así, ao redor do ano 2006, teño entendido, se realizou unha auditoria que mostrou un défice de ao redor de 200.000 €. Ao ano seguinte, nunha Asambleia celebrada no mes de Xullo en Berducido, Modesto Teijeiro presentou unha auditoria que amosaba para ese exercicio un superávit. Como é posíbel que, transcurrido a penas un ano dende a Asambleia de Berducido, se presente un défice de 500.000 €?, esto, entendo, só é possíbel se antes ou agora se está a presentar información contábel que non se axusta à realidade.
Ademáis, no que poderían ser considerada unha ofensa para, ao menos, parte dos asociados à FGP ante a importante débeda presentada, a Asambleia aproba un soldo de algo máis de 1.200 € por unha adicación descoñecida para o presidente, con cargo, a pesar de que se queira ocultar, a fondos públicos (máis do 90 % dos ingresos da FGP proceden da algunha admnistración: deputacións, concellos organizadores de competicións, patrocinios de entes públicos,...). Mil douscentos euros que se deben engadir ao que recibe por diestas, máis de 24.000 € no ano 2008.
Debido à preoucupante situación financieira o luns 26 de xaneiro solicitei vía fax o balance de situación máis actualizado dispoñíbel que, co antencedente das actas de xunta directiva solicitadas e non facilitadas, coido non se me facilitará. Teño coñecemento que as axudas da Dirección Xeral para o Deporte à FGP poden estar próximas aos 400.000 € anuais, cantidade moi importante que, segundo se recolle na Lei 38/2008 Xeral de Subvencións, supoñen unha serie de obrigas contábeis para garantir un correcto uso dos fondos públicos. Estos fondos son asignados vía convenio, unha fórmula de subvención pública que sò se autoriza para actividades que supoñan un importante interese público pola súas características. Entendo que o espírito da lei é clara, máis nos tempos de crise que corren, sendo responsabilidade da Administración controlar o correcto uso destas subvencións. Entre estas responsabilidades está o de garantir a supervivencia económica e patrimonial da FGP e o desenrolo das funcións que legalmente lle corresponde.
À vista do que considero graves acontecementos:
Ocultación de documentación que debera ser accesíbel e pública para, ao menos, a Asambleia,
ocultación do uso dado a determinados recursos que aparecen como xustificados e recollidos en partidas às que na realidade parace non foron destinadas, podendo estar ante un falseamento da contabilidade,
a presentación do que poideran ser auditorias con conclusións contradictorias que falsearan a situación financieira real da FGP
a grave situación financieira da FGP, débeda descoñecida de ao menos 500.000 €,
o posíbel incumprimento das obrigas contábeis para os perceptores de subvencións públicas recollida na lei xeral de subvencións,
solicito:

a intervención da Dirección Xeral para o Deporte para que se me facilite, con obxecto de arroxar luz à situación financieira real da FGP a seguiente documentación:
Copia das Actas das Xuntas Directivas dos últimos 12 meses.
Copia do último Balance de situación disponíbel da FGP.
Peche das contas dos ejercicios 2007 e 2008.
a solicitude por parte da Dirección Xeral para o Deporte dunha auditoria externa a proposta da propia Dirección Xeral para o Deporte que permita coñecer a situación financieira real da FGP.
o estudo da legalidade da disposición por parte do actual presidente da FGP dun soldo por unha adicación non xustificada.
a investigación da existencia ou non de irregularidades nas auditorias apresentadas por Modesto Teijiero Valledor ante a Dirección Xeral para o Deporte co obxeto de percibir axudas públicas que poderían ter amosado unha situación financieira irreal.
En Ogrobe 5 de fevereiro de 2009

Filipe Besada Porto 76867062G
Membro da Asambleia da Federación Galega de Piragüismo
Presidente do Club Piragüismo Ogrobe
Domicilio para notificacións:

Filipe Besada Porto
Rúa Castelao 55 2º
36980 Ogrobe

À DIRECTORA XERAL PARA O DEPORTE DA XUNTA DE GALICIA